liczba odwiedzin: 139474

Oddziały Gimazjalne

EGZAMIN GIMNAZJALNY

            fot. Foto: Chinnapong/Shutterstock                                                         

     Egzamin gimnazjalny 2017/2018

odbędzie się w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

Egzamin w poszczególnych dniach będzie rozpoczynał się o godzinie 9.00.

W tych dniach uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły o godzinie 8.15.

 

 

18 kwietnia 2018 r. (środa) część humanistyczna:

 • historia i wiedza o społeczeństwie – godzina 9.00, czas trwania 60 minut,
 • język polski –  godzina 11.00 , czas trwania 90 minut.

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza:

 • przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia) – godzina 9.00, czas trwania 60 minut,
 • matematyka –  godzina 11.00 ,czas trwania 90 minut.

20 kwietnia 2018 r. (piątek) język obcy (zgodnie z deklaracją):

 • język obcy – poziom podstawowy –  godzina 9.00 ,czas trwania 60 minut,
 • język obcy – poziom rozszerzony –  godzina 11.00 ,czas trwania 60 minut.

Ogólne informację dotyczące przebiegu egzaminu gimnazjalnego

 1. Uczniowie zgłaszają się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – godzina 8.15.
 2. Listy uczniów i sal będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 3. O ustalonej godzinie zdający będą wchodzili do sal pojedynczo według kolejności na liście i zajmować miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
 4. Na egzamin uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz – w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 5. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 6. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 7. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający mają obowiązek:
 • zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, a w razie wątpliwości poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;
 • sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne;
 • sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony i czy są one wyraźnie wydrukowane;
 • ewentualne braki zdający powinni natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego;
 • sprawdzić poprawność numeru pesel na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer pesel oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach. W przypadku wystąpienia błędu w numerze pesel zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem;
 • zakodować arkusze.
 1. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sal egzaminacyjnych. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego ucznia podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
 2. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia.
 3. Zdający rozwiązują zadania, zaznaczają lub zapisują odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem.
 4. Zdający zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
 5. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym uczniowie pracują samodzielnie i nie zakłócają przebiegu egzaminu, a w szczególności:
 • nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający komunikuje taką potrzebę poprzez podniesienie ręki.
 1. Uczeń, który jest chory może skorzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym, z jednego z powodów wyżej określonych przystępuje ponownie do tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie.

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 20
  ul. Kłodnicka 36
  Wrocław 54-218
 • tel. 71 798 68 96 (wew. 100, szkoła muzyczna - wew. 106)

Galeria zdjęć